ترانزیت

در اولین گام کالا میبایست نام کالا به فارسی، تعرفه کالا، گمرک مقصد نهایی و همچنین کاربرد کالا را  پس از دریافت تاییدیه، اقدام به درج جمله CARGO IS IN TRANSIT TO …. CUSTOMS BY ARIA HAML LOGISTIC نمایند. صاحب کالا و یا شرکت حمل کننده کالا میبایست قبل از رسیدن کالا به مرزهای ورودی کشور، تمامی اسناد و مدارک لازم جهت انجام تشریفات ترانزیت کالا از جمله: قبض انبار و ترخیصیه، پکینگ لیست، اینویس، بیمه، پروانه بهره برداری (در خصوص واحدهای تولیدی) و … را به شرکت ترانزیت کننده تحویل و رسید مربوطه را دریافت نمایند.
شرکت ترانزیت کننده موظف است بعد از دریافت اسناد و مدارک ذکر شده، سریعا به گمرک مبدا مراجعه و پس از طی مراحل اداری، کالا را به سمت گمرک مقصد خارج نماید.
در پایان، شرکت ترانزیت کننده با اتمام عملیات تخلیه در انبار گمرک مقصد میبایست قبض انبار را به نام صاحب کالا صادر و تحویل نماید.