ترانزیت کالا به معنای انتقال یک محموله از یک گمرک به گمرک دیگری بدون پرداخت هزینه های گمرکی می باشد. ترانزیت کالا به دو نوع ترانزیت داخلی و ترانزیت خارجی دسته بندی می شود. چنانچه محموله از یک گمرک داخلی در یک کشور به گمرک داخلی دیگری در همان کشور منتقل گردد، ترانزیت داخلی گفته می شود. اگر یک محموله از گمرک یک کشور به گمرک کشور دیگری منتقل شود، ترانزیت خارجی صورت گرفته است.

در اولین گام می بایست نام کالا به فارسی، تعرفه کالا، گمرک مقصد نهایی و همچنین کاربرد کالا را در اختیار شرکت ترانزیت کننده قرار داده و پس از دریافت تاییدیه، اقدام به درج جمله CARGO IS IN TRANSIT TO …. CUSTOMS BY ARIA HAML LOGISTIC نمایند. صاحب کالا و یا شرکت حمل کننده کالا می بایست قبل از رسیدن کالا به مرزهای ورودی کشور، تمامی اسناد و مدارک لازم جهت انجام تشریفات ترانزیت کالا از جمله: قبض انبار و ترخیصیه، پکینگ لیست، اینویس، بیمه، پروانه بهره برداری (در خصوص واحدهای تولیدی) پرینت ثبت سفارش معتبر و … را به شرکت ترانزیت کننده تحویل و رسید مربوطه را دریافت نمایید.
شرکت ترانزیت کننده موظف است بعد از دریافت اسناد و مدارک ذکر شده، سریعا به گمرک مبدا مراجعه و پس از طی مراحل اداری، کالا را به سمت گمرک مقصد خارج نماید.
در پایان، شرکت ترانزیت کننده با اتمام عملیات تخلیه در انبار گمرک مقصد می بایست قبض انبار را به نام صاحب کالا صادر و تحویل نماید.

مشاوره و پشتیبانی