A R I A H A M L

اینکوترمز چیست؟

اینکوترمز (Incoterms) اصطلاحی رایج در بازرگانی خارجی میباشد که از ترکیب کلمات «International Commercial Terms» تشکیل گردیده است. به طور کلی اصطلاحات اینکوترمز نشانگر تفکیک هزینه ها و مسئولیت ها بین خریدار و فروشنده میباشد.

چهار گروه اصلی اینکوترمز (E-F-C-D) :

حمل از درب انبار فروشنده در مبدا (EX WORKS)

مشاوره و پشتیبانی